Miljö

Miljö

Norrköpings Bilskrot är sedan 2011 auktoriserad bilskrot av Länsstyrelsen i Östergötland. Detta innebär bland annat regelbundna egenkontroller gällande riskbedömningar och utsläppskontroll i enlighet med Miljöbalken och utförande av miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet definieras sådant som användning av all mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön.

Bilskrot klassas som en C-anläggning och lyder under kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Vi är sedan 2013 miljöcertifierade enligt Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR:s certifieringssystem.

Kontakta oss